Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019 Yaz Öğretimi Senato Esasları

2018-2019 Yaz Öğretimi Senato Esasları

Madde 1  Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç7 haftadır.

 

Madde 2 —Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.

 

Madde 3— Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 15 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.

 

Madde 4 — Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.

 

Madde 5 — Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az yirmi olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

 

Madde 6 — Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır.

 

Madde 7 — Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla on iki (12) birim saatlik ders alabilir.

 

Madde 8 — Öğrenciler Y az Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip deyükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

 

Madde 9 — Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.

 

Madde 10 — Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

 

Madde 11 — Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 7’de belirlenen sınırdahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

 

Madde 12 — Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş, Genel Not Ortalaması 1,8şartını sağlayan öğrenciler, Yaz Öğretiminde yalnızca Bitirme Çalışması dersine yazılabileceklerdir. Ancak Bitirme Çalışması teslim tarihleri önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları başvurusu sırasında, sınavı ise önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları tarihlerinde yapılacaktır.

 

Madde 13 — Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi kalmış olan mezun durumundaki öğrencilerimizin; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminde, Staj ya da Staj Iveya Staj II ve benzeri isimli Yaz Stajı Derslerinden yalnızca birine, ilgili bölümün koordinasyonunda yazılabileceklerdir.

 

Madde 14 — Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.

 

Madde 15 — Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

 

Madde 16 — Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ileyaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere kontenjan dahilinde yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

 

Madde 17 —Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

 

Madde 18 — Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.